Verkoopsvoorwaarden - FRUXINO

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen (o.a. niet limitatief: bestellingen, bestelbons, offertes, werkopdrachten, overeenkomsten, leveringen, diensten, enz…) tussen:
CLAESSENS CENTRAL PRIMEURS bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 23 en met ondernemingsnummer BE 0884.608.425 (verder genoemd CPP) en;
De klant (i.e. de rechtspersoon die de bestelling geplaatst heeft);
Verder gezamenlijk genoemd de Partijen of elk afzonderlijk een Partij;
Inclusief de rechtsverhoudingen tussen die ontstaan tussen de Partijen ten gevolge van het gebruik van de klant van de webshop van CCP: www.verswinkelfruxino.com en www.fruxino.be, zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen bij afzonderlijke overeenkomst. Tenzij er expliciet en schriftelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor de klant. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andere mogelijke (factuur)voorwaarden van de klant zelf. Door de loutere bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
De voorstellen/offertes van CCP houden geen enkele verbintenis in en geschieden onder voorbehoud van verkoop en/of voldoende voorraad. De verklaringen van vertegenwoordigers en de bestellingen zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk aanvaard of bevestigd werden door CCP.
Aanduidingen en beschrijvingen van onze producten, diensten en tarieven op onze webshop of elders, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel medegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis.
Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden. Het feit dat CCP één of andere clausule die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel is gestipuleerd, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daarop alsnog te beroepen.

 

2. BESTELLING

Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door CCP. CCP is nooit verantwoordelijk voor eventuele fouten gemaakt door de klant bij de bestelling (o.a. verkeerde opgave van product of hoeveelheid). CCP is enkel verantwoordelijk voor de verwerking van de bestelling, zoals doorgegeven of geselecteerd door de klant. CCP aanvaardt enkel aansprakelijkheid indien de niet-conforme levering onmiddellijk na ontvangst van de geleverde producten schriftelijk wordt gemeld.
Elke annulering van een bestelling door de klant moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door CCP. In geval van annulering van de verkoop door de klant, is de klant gehouden tot een verbrekingsvergoeding van 30% van het totaal bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van CCP om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een hogere reële schade kan aantonen.
Onverminderd het voorgaande, heeft CCP steeds het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

 

3. PRIJZEN – BETALINGSMODALITEITEN

De prijzen zijn netto en omvatten geen transportkosten. Transportkosten en alle andere onkosten, belastingen en lasten die bijkomstig zijn bij de verkoop of die eruit voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de klant. Bij promoties zijn de verschillende kortingen niet cumuleerbaar tenzij expliciet vermeld.
De klant geeft CCP steeds alle correcte informatie die nodig is om facturatie mogelijk te maken. Elke administratieve wijziging dient onmiddellijk aan CCP overgemaakt te worden. Indien CCP een factuur dient te wijzigen omdat de klant zijn gegevens niet correct heeft doorgegeven, zal een administratieve meerkost van 20,00 EUR aangerekend worden.
Alle facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar in EURO op de maatschappelijke zetel van CCP. Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de klant verwezen wordt naar een recentere factuur. Alle eventuele kosten van betaling zijn ten laste van de klant.
In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand en zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met een forfaitair schadebeding ten belope van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro voor administratieve en andere kosten. Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het verval van eventueel toegestane kortingen of betalingstermijnen, alsook de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog aan CCP verschuldigde sommen met zich meebrengen.
Elk protest op facturen van CCP dient binnen de 8 dagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan CCP kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.
Partijen komen overeen dat er tussen al hun wederzijdse vorderingen dadelijk compensatie optreedt vanaf het ontstaan van de respectievelijke vorderingen, met inbegrip van de nog niet zekere, vervallen of opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook alle om welke reden ook verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven) overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

 

4. LEVERINGSTERMIJNEN – LEVERINGSMODALITEITEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn de leveringstermijnen steeds bij benadering te interpreteren. Het vermelden van een levertermijn op een eigen bestelbon van de klant doet hieraan geen afbreuk. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van CCP voor vertraging in de levering zal in ieder geval nooit meer bedragen dan 5% van de totale waarde van de bestelde producten in vertraging, en dit enkel indien de klant bewijst dat er schade is voor minstens dat bedrag. Alleszins kan dergelijke vordering door de klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van CCP, waarbij vervolgens aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de levering.
De levering geschiedt ex works. De klant zal de goederen onmiddellijk bij levering (en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming indien de goederen op risico van de klant vervoerd worden) naar kwaliteit en kwantiteit controleren. Eventuele gebreken of tekortkomingen dienen onmiddellijk per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden. Bij iedere klacht moet CCP de gelegenheid krijgen, het geleverde te controleren. De klant verbindt er zich toe om gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.
Omwille van de aard van de goederen kunnen zij in geen geval worden geretourneerd.

 

5. VERZENDING – OVERDRACHT VAN RISICO

De geleverde goederen blijven eigendom van CCP tot op het ogenblik van volledige betaling van alle door de klant verschuldigde sommen, het weze voor de betreffende levering of vroegere of latere leveringen, hierin begrepen de prijs en alle inningskosten, schadevergoedingen en intresten verschuldigd door de klant. In geval van doorverkoop behoudt CCP de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.
De producten worden behoudens afwijkende bepaling geleverd ex works. In geval van levering door CCP op een adres dat door de klant bij de bestelling wordt opgegeven, geschiedt het vervoer op risico van de klant en wordt het risico overgedragen op het ogenblik van de levering van de producten door CCP aan de vervoerder.

 

6. AANVAARDING – KLACHTEN

Op straffe van verval van recht moet de klant elke klacht of protest omstandig gemotiveerd aangetekend verzenden aan CCP uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk bij levering worden gemeld. Na verloop van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

 

7. ONTBINDING OVEREENKOMST – SCHORSING PRESTATIES

Onverminderd het recht van CCP om de uitvoering in natura te vorderen, heeft CCP het recht om de overeenkomst met de klant zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling op risico van de klant (i) te ontbinden of (ii) haar prestaties tijdelijk op te schorten, door middel van een schriftelijke kennisgeving van haar beslissing aan de klant, in geval (van):
Ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van de klant (als ernstige wanprestaties zal o.a. worden beschouwd: het niet betalen van een factuur op de vervaldatum); In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de klant wegens contractuele wanprestatie, zal eveneens een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn van 30% van het totaal bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van CCP om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een hogere reële schade kan aantonen.
Overmacht in hoofde van CCP (waaronder wordt verstaan onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsvoering verstoren en de nakoming van de overeenkomst aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, zoals o.a. niet-limitatief: staking en lock-out, zowel bij CCP als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden). Overmacht ontheft CCP van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten indien de overmacht langer aanhoudt dan één maand, zonder dat zij hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden is jegens de klant.
De bestelde producten niet langer in de handel verkrijgbaar zijn;
De klant het faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard.
In geen geval zal CCP enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant in geval van een ontbinding van de overeenkomst door CCP omwille van een in huidig artikel omschreven ontbindingsgrond.

 

8. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, en bij bevoegdheid van de Vrederechter, het Vredegerecht van het vijfde kanton van Antwerpen, zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de betrekkingen tussen CCP en de klant, met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden. Indien het geschil tot de bevoegdheid van de Vrederechter zou behoren, zal de Vrederechter van het 5e kanton te Antwerpen territoriaal bevoegd zijn. Deze algemene voorwaarden en alsmede elk contract tussen CCP en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle bio producten worden gecontroleerd door controleorgaan BE-BIO 01-Certysis.