Disclaimer

Geachte bezoeker,

Dank voor het bezoeken van onze website. De gegevens op deze website worden gratis ter beschikking gesteld ingevolge uw opzoeking, en worden regelmatig bijgewerkt. Evenwel kan u uit die gegevens geen juridische gevolgtrekkingen maken. De aangeduide gegevens zijn indicatief en er wordt geen garantie gegeven omtrent volledigheid en accuraatheid.

Onze website heeft enkel de bedoeling u bepaalde informatie te verstrekken over ons bedrijf, onze producten en onze online shop onder de vorm van basisinformatie. Voor het vervolledigen van die informatie dient u zich te wenden tot CLAESSENS CENTRAL PRIMEURS.

CLAESSENS CENTRAL PRIMEURS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gegevens op de website, noch kan enige aansprakelijkheid ten onze laste worden gelegd ingevolge het gebruik van de website, de daarop vermelde gegevens en/of links, verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd. CLAESSENS CENTRAL PRIMEURS neemt geen enkele verantwoordelijkheid op aangaande de veiligheid, gegevens en informatie op websites die u kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links.

Alle betwistingen worden exclusief behandeld voor de bevoegde rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, conform het Belgisch recht.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van CLAESSENS CENTRAL PRIMEURS zijn van toepassing op alle aankopen van onze producten en elke andere mogelijke rechtsverhouding tussen enerzijds CLAESSENS CENTRAL PRIMEURS en anderzijds de bezoeker van deze website, gebruiker van de Webshop of elke andere klant van CLAESSENS CENTRAL PRIMEURS.

Kopie van deze algemene voorwaarden kan u raadplegen op volgende link: www.verswinkelfruxino.be

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze website, inclusief de Online Shop is eigendom van CLAESSENS CENTRAL PRIMEURS bvba, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 23 (ondernemingsnummer BE 0884.608.425)

Alle logo’s, beelden, inhoud en vormgeving die u op deze website aantreft, zijn beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten. Daarom mag niets uit deze website worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de onderscheiden rechthebbenden.